Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Op alle door en/of aan Freyja gedane aanbiedingen, alle met Freyja gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met Freyja, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Freyja aan opdrachtgever, en gelden slechts eenmalig.

Artikel 2: Aanbiedingen, bestellingen, totstandkoming van de overeenkomsten en wijziging.

 1. Alle door Freyja aan opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. De prijzen in de aanbiedingen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van het doen van de aanbieding door Freyja.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn voor Freyja slechts bindend indien dat door Freyja in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Aan wederpartij verstrekte bescheiden blijven te allen tijde eigendom van Freyja en mogen niet worden gekopieerd, noch aan een derde ter hand gesteld worden danwel getoond worden.
 3. Voor de bepaling van de inhoud van de overeenkomst is de door Freyja gedane aanbieding of, indien die daarvan afwijkend is, de opdrachtbevestiging, doorslaggevend.
 4. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 5. Wijzigingen in de met Freyja gesloten overeenkomsten dienen schriftelijk aan Freyja doorgegeven te worden, en gelden niet dan nadat ze door Freyja schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. Freyja is gerechtigd correcties door te voeren die het gevolg zijn van communicatieve en administratieve vergissingen.
 6. De omstandigheid dat Freyja opdrachtgever leveren en/of eerder aan opdrachtgever hebben geleverd, geeft opdrachtgever geen enkel recht op toekomstige leveranties door Freyja. Een duurzame relatie komt daardoor, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, niet tot stand. Freyja is niet gehouden om voor de weigering om opdrachtgever in de toekomst te leveren enigerlei reden op te geven.
 7. Overeenkomsten komen met Freyja tot stand indien door Freyja gedane aanbiedingen door opdrachtgever schriftelijk worden geaccepteerd, danwel doordat Freyja, bij gebreke van schriftelijke acceptatie, met de uitvoering van de opdracht een begin hebben gemaakt.

Artikel 3: Overeenkomsten

Een overeenkomst is voor Freyja eerst bindend na schriftelijke bevestiging daarvan aan opdrachtgever. Bij gebreke van opdrachtbevestiging blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven c.q. voorbereiden van de door opdrachtgever aan Freyja gegeven opdracht.

Artikel 4: Levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de door Freyja aan hem ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
 2. Indien door Freyja aan opdrachtgever een model, monster, tekening of voorbeeld en/of andere gegevens zijn verstrekt, zijn deze slechts verstrekt bij wijze van aanduiding. De te leveren producten kunnen afwijken van het monster, model of voorbeeld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld geleverd zal worden.
 3. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering franco, ongeacht de wijze van verzending. In geval van spoedleverantie is Freyja gerechtigd de daaraan verbonden extra kosten in rekening te brengen.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de zaken volledig voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat ze ingeladen worden voor verzending aan opdrachtgever.
 5. De wijze van transport, verpakking en verzekering wordt, indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever aan Freyja is verstrekt, door Freyja als goed koopman bepaald.
 6. Een levertijd vangt aan op het moment waarop conform artikel 2 van deze algemene voorwaarden de overeenkomst tot stand gekomen is.
 7. Freyja is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Opdrachtgever is verplicht alle deelleveranties te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 5: Uitvoering door derden / overdracht rechten.

 1. Freyja is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden.
 2. Freyja kan geheel danwel gedeeltelijk haar rechten en/of plichten uit de overeenkomst(en) met de opdrachtgever te allen tijde aan een derde overdragen of op enigerlei wijze in zekerheid geven, waartoe de opdrachtgever reeds nu voor alsdan zijn toestemming verleent.
 3. De opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freyja niet gerechtigd zijn rechten of vorderingen jegens Freyja over te dragen of te bezwaren, bijvoorbeeld met een (stil) pandrecht.

Artikel 6: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en exclusief BTW., doch dienen inclusief BTW betaald te worden.
 2. Alle geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het peil van de kostprijsbepalende factoren ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst.
 3. Indien zich na het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst doch uiterlijk voor de oplevering c.q. aflevering enige verhoging voordoet in de kostprijsbepalende factoren, is Freyja gerechtigd om de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen van welke verhoging Freyja opdrachtgever schriftelijk in kennis zullen stellen. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd om binnen 5 dagen nadat hij schriftelijk van de verhoging in kennis is gesteld, de overeenkomst te annuleren. Bij annulering is opdrachtgever gehouden om de reeds door Freyja of door Freyja ingeschakelde derden verrichte werkzaamheden of het anderszins door Freyja gepresteerde aan Freyja te vergoeden op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

Artikel 7: Voorbereidende en bijkomende werkzaamheden

 1. De overeengekomen prijs is gebaseerd op montage in c.q. op obstakelvrij terrein, waarvan de grondgesteldheid van dien aard is dat de uitvoering van het opgedragen werk geheel volgens de door Freyja vastgestelde normen kan geschieden. De opdrachtgever garandeert dat het terrein daartoe aan de volgende voorwaarden voldoet op het moment van (af)levering:
  1. Het terrein dient vrij te zijn in en boven de grond van bestratingen en/of verhardingen, puin, rioleringen, greppels, zeer harde klei, rotsachtige substanties, oude funderingen, boomstronken of wortels, begroeiingen, hogere grondwaterstand dan 60 cm. beneden maaiveld en verder alles waarvoor hak-/breekwerk nodig is.
  2. Aan de buitenzijde van het te plaatsen hekwerk dient een vrije werkruimte te zijn van de hekwerkhoogte + 50 cm. Aan de binnenzijde dient een vrije werkruimte te zijn van minimaal 50 cm.
  3. Op terreinen, waarop het hekwerk waterpas gemonteerd moet worden, dient het nodige egaliseerwerk verricht te zijn.
  4. Het gehele terrein moet zodanig toegankelijk zijn dat de materialen per vrachtwagen op diverse punten gelost kunnen worden, zodat maximaal over een afstand van 150 meter materiaal versjouwd hoeft te worden.
  5. Eventuele kabels, leidingen, draden, buizen, rioleringen e.d. moeten schriftelijk en tijdig aan Freyja worden opgegeven. Uitdrukkelijk wordt gewezen op het feit dat deze kabels, leidingen etc. op het terrein duidelijk en op de juiste plaats met piketten moeten zijn aangegeven.
  6. De opdrachtgever kan zich er nimmer op beroepen dat het terrein niet voldoet aan het in artikel 7 lid 1 sub a t/m e genoemde, of op het feit dat Freyja of haar vertegenwoordiger het terrein gezien heeft of had kunnen bekijken.
 2. In de overeengekomen prijs van de door Freyja uit te voeren werken zijn niet begrepen:
  1. Werkzaamheden die het terrein in de staat brengen als in lid 1 omschreven.
  2. Het terugplaatsen van door Freyja uitgestoken graszoden en/of uitgebroken plaveisel (of de uitgebroken verharding van welke aard ook).
  3. Het afvoeren van uitgegraven grond.
  4. Het leveren, leggen en aansluiten van voedings- c.q. stuurstroomkabels van elektrisch aangedreven hekwerkcomponenten. Al deze werkzaamheden blijven ten laste van opdrachtgever tenzij bij schriftelijke overeenkomst, waarin elke door Freyja uit te voeren extra werkzaamheid afzonderlijk omschreven staat, uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
 3. De overeengekomen prijs van door Freyja uit te voeren werken heeft uitsluitend betrekking op de beschreven werken en leveringen in de opdrachtbevestiging van Freyja. Alle bijkomende werken en/of leveringen van welke aard ook zijn ten laste van opdrachtgever. De uitvoering hiervan kan alleen dan van Freyja worden geëist wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen werd gesloten. Freyja heeft echter in alle gevallen recht op verrekening van meerwerk, waarbij het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk de aanspraken van Freyja op verrekening onverlet laat. Alleen indien uitdrukkelijk het meerwerk voor verrekening werd uitgesloten met een aparte vermelding op de opdrachtbevestiging zal geen meerwerkverrekening door Freyja plaatsvinden.
 4. Met betrekking tot de uitvoering van werken garandeert opdrachtgever c.q. wordt uitdrukkelijk bepaald:
  1. dat het terrein waarop de afrasteringen en/of poorten moeten worden geplaatst, minimaal een week voor de aanvang van de montage, dient te voldoen aan de voorwaarden als in lid 1 omschreven.
  2. dat afrasteringen en/of poorten zullen worden geplaatst op de lijn en de hoogte, welke door opdrachtgever voor aanvang der montage is aangeduid door middel van piketten, welke niet voor de oplevering verwijderd mogen worden; dat, indien zulks niet is geschied, de afrasteringen en/of poorten aan de hand van de ter beschikking staande gegevens geplaatst zullen worden en dat, indien dit een foutieve plaatsing tot gevolg heeft, een mogelijke herplaatsing geheel voor rekening van opdrachtgever uitgevoerd zal worden;
  3. dat bij aanvang en bij oplevering een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtgever aanwezig dient te zijn; in geval van afwezigheid geldt het werk als correct opgeleverd;
  4. dat wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van Freyja niet regelmatig en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, Freyja gerechtigd is de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen naar de door Freyja algemeen gehanteerde tarieven.
  5. dat verkeerstechnische maatregelen, afbakeningen, markeringen, lichtsignalen, aanwijzingen voor verkeer/voetgangers etc. die eventueel genomen moeten worden vanwege de montage-activiteiten van Freyja, ten laste van en door opdrachtgever getroffen dienen te worden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij opdrachtgever die een veilige en ongestoorde montage door Freyja moet waarborgen.
  6. dat de aanslagblokken die ten behoeve van poortgrendels door Freyja worden geplaatst, tot gevolg kunnen hebben dat bestrating op hoogte moet worden gebracht en deze werkzaamheden nimmer in de overeengekomen prijs en uit te voeren werken zijn begrepen. Deze werkzaamheden of de verantwoordelijkheid hiervoor sluit Freyja uitdrukkelijk uit.
  7. Opdrachtgever dient zich overigens te vergewissen van mogelijk voor de plaatsing van hekwerken voor hem geldende voorschriften van de (gemeentelijke) overheden. Freyja kan hiervoor nimmer aansprakelijk zijn of enige verantwoording aanvaarden.
 5. Alle door Freyja te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8: Leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. Een door Freyja opgegeven termijn voor levering of uitvoering is nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De termijn gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in het bezit van Freyja zijn en de betaling, voorzover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort te geschieden, is verricht.
 2. De termijn is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder het werk door Freyja moet worden uitgevoerd een onbelemmerde uitvoering mogelijk maken, en met name dat opdrachtgever aan zijn in het vorige artikel opgenomen verplichtingen heeft voldaan. De termijn zal in ieder geval worden aangepast indien:
  • meer en/of extra werk wordt opgedragen;
  • het werk moet worden uitgevoerd gedurende andere perioden en/of tijden en/of weers- en werkomstandigheden dan waarmee ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst is gerekend. De hieraan verbonden kosten zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Slechts indien een termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is overeengekomen, is opdrachtgever gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien Freyja niet binnen deze termijn de opdracht mocht hebben voltooid, doch niet dan nadat opdrachtgever Freyja per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn van ten minste 14 dagen heeft gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen, tenzij de termijnoverschrijding is te wijten aan overmacht.
 4. Voor de bepaling van de oplevering zal het werk door Freyja samen met opdrachtgever danwel iemand namens hem worden geïnspecteerd. Oplevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden na ondertekening door opdrachtgever van het hem door Freyja bij de oplevering aangeboden opleveringsformulier. Indien opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger bij de oplevering niet aanwezig is op het overeengekomen tijdstip, zal het werk hoe dan ook geacht worden te zijn opgeleverd met de volledige en onvoorwaardelijke goedkeuring van opdrachtgever.

Artikel 9: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van door Freyja aan opdrachtgever toegezonden facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Betaling dient plaats te vinden door bijschrijving of storting op een door Freyja aangegeven bank- of girorekening. Betaling dient te geschieden in euro’s, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De op de bank/giro-afschriften van Freyja of een aangewezen derde aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige opschorting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door Freyja is toegestaan.
 3. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is voldaan, is opdrachtgever zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij vanaf de factuurdatum over het totale nog openstaande bedrag een rente verschuldigd welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
 4. In geval van incasso van het verschuldigde factuurbedrag komen alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever. Onder gerechtelijke kosten worden in ieder geval begrepen de declaraties van advocaten, procureurs, deskundigen en al degenen die Freyja heeft opgedragen behulpzaam te zijn bij de invordering c.q. aan wie Freyja heeft opgedragen terzake procedures te voeren, ook al zijn de betreffende declaraties eventueel hoger dan de som, welke de rechter in de procedure heeft begroot wegens kosten ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. Onder buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval begrepen de declaraties en nota’s van (rechts)kundige adviseurs, incassobureaus, deurwaarders en al degenen die Freyja heeft opgedragen Freyja behulpzaam te zijn bij de invordering buiten rechte.
 5. Freyja is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever zekerheid te bedingen, bijvoorbeeld indien Freyja goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Freyja niet – tijdig – zal nakomen. Indien en zolang opdrachtgever de zekerheid niet stelt, is Freyja gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is gehouden om Freyja onverwijld kennis te geven van beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken, (aanvraag tot) faillissement, (aanvraag tot) surséance van betaling of (aanvraag tot) toepassing schuldsaneringsregeling (WSNP) en van alle omstandigheden of gebeurtenissen die voor opdrachtgever en/of Freyja van nadelige invloed kunnen zijn op de regelmatige uitvoering van de overeenkomst.
 6. Freyja is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de opdrachtgever op Freyja te verrekenen met vorderingen van Freyja en de op enigerlei wijze aan Freyja gelieerde ondernemingen op de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de opdrachtgever in de zin van lid 6 mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Freyja geleverde en te leveren zaken blijven Freyja eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Freyja heeft voldaan ter zake de desbetreffende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door Freyja verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake onze huidige en toekomstige vorderingen op opdrachtgever wegens tekortschieten door opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Freyja.
 2. De geleverde zaken kunnen door opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, maar opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of (genots)recht, of anderszins aan Freyja verhaal te onttrekken.
 3. Opdrachtgever is verplicht Freyja onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden op de nog in Freyja eigendom toebehorende zaken.
 4. De opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Freyja op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Freyja te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Freyja tegen de opdrachtgever.
 5. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Freyja tekortschiet of Freyja goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Freyja gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
 6. Indien Freyja de zaken als haar eigendom opvordert, is de opdrachtgever gehouden om Freyja de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent de opdrachtgever reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen.
 7. Wanneer de opdrachtgever uit door Freyja afgeleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt, handelt de opdrachtgever bij die vorming in opdracht van Freyja en gaat de opdrachtgever de nieuwe zaak voor Freyja houden.
 8. Voorzover Freyja nog (andere) vorderingen op de opdrachtgever heeft (als bedoeld in lid 1) en Freyja aan de opdrachtgever zaken heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud (meer) rust, vestigt de opdrachtgever tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Freyja hierbij (reeds nu voor alsdan) een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk Freyja dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Freyja een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. De opdrachtgever zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van de rechten van Freyja, geen pand en/of beperkte rechten rusten.
 9. De opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn opdrachtgevers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freyja. De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Freyja de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever.
 10. Indien Freyja ingevolge lid 5 de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert en deze zaken daartoe bij de opdrachtgever weghaalt danwel aan een derde “longa manu” levert dan zal de vordering van Freyja op de opdrachtgever tot het totaalbedrag dat de opdrachtgever aan Freyja verschuldigd is verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van terugname.Voor die marktwaarde ontvangt opdrachtgever van Freyja een creditfactuur die door opdrachtgever mag worden verrekend met de vordering van Freyja op opdrachtgever. Deze marktwaarde is gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse danwel openbare verkoop van deze zaken aan derden, het een en ander ter keuze van Freyja.
 11. Freyja is gerechtigd zoveel zaken van opdrachtgever terug te nemen, tot dat met de bedoelde onderhandse danwel openbare verkoop van teruggenomen zaken gerealiseerde verkoopopbrengst de integrale vordering van Freyja inclusief kosten, rente en eventuele schadevergoeding is voldaan.
 12. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zekerheden verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van eigendom dan in dit artikel bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Freyja te zijn bedongen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in dit artikel bepaalde blijft gelden.

Artikel 11: Garantie en reclame

 1. Freyja garandeert dat de afgeleverde en/of geplaatste zaken gedurende 6 maanden na aflevering c.q. oplevering vrij zijn van gebreken ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De garantie geldt enkel indien opdrachtgever de opdrachtbevestiging getekend aan Freyja heeft geretourneerd.
 2. De aansprakelijkheid uit hoofde van de in lid 1 bedoelde garantie is beperkt tot het herstel van binnen de garantieperiode opgetreden gebreken aan materialen of afwerking door reparatie of vervanging, zulks ter keuze en of kosten van Freyja, welke kosten de oorspronkelijke factuurwaarde van de betreffende zaken niet zullen overschrijden.
 3. Indien Freyja ter uitvoering van haar verplichtingen zaken heeft betrokken van derden, wordt een maximale garantie gegeven tot de garantie die die derde biedt. Deze garantie is echter nimmer langer dan de garantie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 4. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken aan materialen of onderdelen die door of vanwege opdrachtgever zijn voorgeschreven en/of ter beschikking gesteld. Te dezer zake wordt met een gebrek gelijk gesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen en/of onderdelen zijn bestemd door opdrachtgever. Voorts is Freyja op grond van haar garantieverplichting niet aansprakelijk, indien het werk niet naar behoren functioneert als gevolg van een gebrek in een door opdrachtgever voorgeschreven ontwerp, constructie of werkwijze.
 5. Aanspraak of garantie vervalt direct in de volgende gevallen:
  1. het niet juist opvolgen van bedrijfs- of bedieningsinstructies en het niet gebruiken van het geleverde naar de aard daarvan;
  2. onvoldoende onderhoud te wijten aan de schuld van of voor rekening komend van opdrachtgever;
  3. monteren en/of repareren en/of in bedrijf stellen door opdrachtgever of een derde van de geleverde zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van Freyja;
  4. het zelf of door derden laten aanbrengen van wijzigingen in het werk.
 6. De garantie geldt niet indien en zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Freyja voldoet.
 7. Behoudens de hierboven omschreven garantie gelden voor Freyja geen andere verplichtingen tot reparatie of vervanging. Onderdelen die Freyja ter voldoening aan haar garantieverplichtingen vervangt, worden haar eigendom.
 8. Reclames terzake zichtbare gebreken aan geleverde en/of geplaatste zaken of terzake de verrichte opdracht, worden niet in behandeling genomen, tenzij Freyja zijn vermeld op het opleveringsformulier. Reclames terzake niet zichtbare gebreken aan geleverde en/of geplaatste zaken of terzake de verrichte opdracht dienen binnen 14 dagen nadat deze gebreken aan het licht zijn gekomen, schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten bij Freyja te worden ingediend.
 9. Bewijs van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust op opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om Freyja alle medewerking te verlenen bij het instellen van onderzoek naar de gebreken.
 10. In geval van reclame is opdrachtgever niet gerechtigd om de voldoening aan zijn verplichtingen jegens Freyja op te schorten.

Artikel 12: Wijziging en annulering

 1. Indien de aan Freyja opgedragen werkzaamheden c.q. leveringen op verzoek van opdrachtgever op een ander dan op het overeengekomen tijdstip of op een andere wijze uitgevoerd moeten worden, is Freyja gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen met inachtneming van de dan geldende tarieven en prijzen danwel de overeenkomst te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
 2. Indien opdrachtgever om welke reden ook de overeenkomst wenst te annuleren en Freyja met deze annulering instemt, is opdrachtgever aan Freyja een annuleringsboete verschuldigd ten belope van 20% van de overeengekomen prijs – of een evenredig deel daarvan, indien de overeenkomst gedeeltelijk wordt geannuleerd – welke boete niet in mindering zal worden gebracht op het recht van Freyja om integrale schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op (delen van) de door Freyja geleverde dan wel anderszins ter beschikking gestelde zaken (inclusief eventuele documentatie) berusten bij Freyja dan wel haar toeleverancier(s). Voorzover (delen van) deze zaken worden beschermd door enig recht van intellectuele eigendom dan wel een daarmee gelijk te stellen recht, verkrijgt opdrachtgever uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden welke hem in dit artikel uitdrukkelijk worden toegekend. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht op gebruik van de desbetreffende (delen van) zaken binnen zijn organisatie op een wijze die voor een dergelijke organisatie gebruikelijk is te achten. Voorzover de betreffende zaken mede programmatuur, schakelingen, documentatie e.d. omvatten is het opdrachtgever niet toegestaan deze te vertalen, aan te passen, te decompileren, te deassembleren, na te maken, te wijzigen of (anderszins) te reconstrueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freyja, tenzij dit is toegestaan op grond van dwingendrechtelijke regels. Voorzover de betreffende zaken mede niet-geïntegreerde programmatuur omvatten heeft opdrachtgever, behoudens in het geval dat Freyja een reservekopie ter beschikking stelt, het recht één reservekopie van die programmatuur aan te houden.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige op of in de betreffende zaken aangebrachte aanduiding omtrent auteursrechten, octrooirechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen. Freyja verklaart dat naar haar beste weten door de betreffende zaken geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Freyja, naar haar keuze, onder meer de betreffende zaken vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik daarvan voort te zetten, dan wel deze geheel of gedeeltelijk terugnemen onder terugbetaling van de door opdrachtgever daarvoor aan Freyja betaalde prijs onder inhouding van een redelijk bedrag voor afschrijving. Opdrachtgever zal Freyja onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de betreffende zaken inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. Freyja is gerechtigd, doch niet verplicht, om in een procedure die steunt op een beweerdelijke inbreuk als bedoeld in het vorige lid, bij uitsluiting de verdediging te voeren, dan wel enige schikking te bereiken. Freyja zal alsdan de bij gerechtelijke uitspraak of bij de schikking vastgestelde kosten en schadevergoedingen voor eigen rekening voldoen.
 3. Freyja aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever wegens enige inbreuk als bedoeld in de vorige leden van dit artikel indien de inbreuk samenhangt met het feit dat opdrachtgever de betreffende zaken heeft aangepast of gewijzigd, of deze handelingen door derden heeft laten verrichten, of de betreffende zaken gebruikt in samenhang of combinatie met producten welke niet door Freyja ter beschikking zijn gesteld, of de deze heeft gebruikt op een andere wijze dan in de documentatie e.d. staat vermeld.
 4. Indien en voorzover de betreffende zaken aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voorzien van documentatie, gebruiksaanwijzingen e.d. waarin het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking daartoe, en daarmee samenhangende verhaalsrechten, verder wordt beperkt dan in dit artikel weergegeven, zijn de betreffende bepalingen, voorzover niet in strijd met dwingendrechtelijke regels, van toepassing boven hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 14: Ontbinding

 1. Indien:
  1. opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens Freyja niet, niet tijdig of niet juist nakomt, met name de verplichtingen als opgenomen in artikel 7 en artikel 9;
  2. opdrachtgever failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aangevraagd of verleend is, toepassing van de schuldsaneringsregeling (WSNP) verzoekt of verleend is;
  3. op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van opdrachtgever (conservatoir) beslag gelegd is;
  4. opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
  5. opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt, (af)splitsing of fusie plaatsvindt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  6. opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een ander bedrijf;
  7. de door opdrachtgever aan Freyja verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie, en opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Freyja heeft voldaan, heeft Freyja het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 10, hetzij enig bedrag door opdrachtgever aan Freyja verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Freyja te allen tijde het recht om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
 2. Teneinde Freyja in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de zaken uit te kunnen oefenen, verleent opdrachtgever reeds nu voor alsdan aan Freyja toestemming om de terreinen en gebouwen waar de zaken zich bevinden, daartoe te – laten – betreden. De kosten van teruggave van de zaken komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15: Overmacht

 1. Onder overmacht van de zijde van Freyja wordt te dezen verstaan: elke van de wil van Freyja onafhankelijke c.q. al dan niet voorziene en/of voorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet meer van Freyja gevergd kan worden.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Freyja wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, contingenteringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij Freyja c.q. bij de toeleveranciers van Freyja, alsmede wanprestatie door de toeleveranciers van Freyja, waardoor Freyja haar verplichtingen jegens opdrachtgever redelijkerwijs niet (meer) kunnen nakomen.
 3. In geval van overmacht is Freyja, te harer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat Freyja deswege gehouden is enige schade aan opdrachtgever te voldoen.
 4. Indien Freyja bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Freyja gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van Freyja, is Freyja niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken danwel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van Freyja en/of door Freyja bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. De aansprakelijkheid van Freyja is te allen tijde beperkt tot het door Freyja met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomend geval geen verzekeringsdekking blijkt te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Freyja beperkt tot de factuurwaarde.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Freyja geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, welke derden jegens Freyja geldend – trachten te – maken.
 4. Dit artikel heeft betrekking op de (buiten) contractuele aansprakelijkheid van Freyja.

Artikel 17: Geschillen

 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absolute bevoegde rechter (in kort geding) in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.
 2. Het bepaalde in lid 1 doet geenszins af aan het recht van Freyja om zich te allen tijde te wenden tot de bevoegde rechter van de plaats waar de opdrachtgever gevestigd is danwel, indien Freyja dat wenst, zich te wenden tot het Nederlands Arbitrage Instituut.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op alle door Freyja gedane aanbiedingen, alle met Freyja gesloten overeenkomsten en andere met Freyja aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en/of enig andere internationale regeling inzake koop/verkoop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking contractueel kan worden uitgesloten.

Artikel 19: Conversie

Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden vernietigd of nietig verklaard mocht worden, laat dat de geldigheid van de overige onderdelen in stand. Het nietige en/of vernietigde deel zal worden geconverteerd in een wel geldig deel dat zoveel als mogelijk in de geest van het nietige en/of vernietigde deel is.

Verhuur

Artikel 1: Toepasselijkheid

Indien Freyja met opdrachtgever (tevens) een overeenkomst tot verhuur sluit, geldt onderdeel II van deze algemene voorwaarden naast de artikelen in onderdeel I van deze algemene voorwaarden. In geval van evidente tegenstrijdigheid, geldt hetgeen in onderdeel II is bepaald.

Artikel 2: Levering en aanvaarding

 1. Freyja stelt het gehuurde compleet en in goede staat aan huurder ter beschikking. Bij aflevering door Freyja wordt aan huurder een afleveringsbon voor goede ontvangst c.q. montage ter ondertekening aangeboden en tenzij huurder hierop een aantekening heeft gemaakt over incompleetheid of gebreken, wordt huurder geacht het gehuurde compleet en in goede staat te hebben ontvangen.
 2. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat bij aflevering door Freyja een bevoegd vertegenwoordiger van huurder aanwezig is om het gehuurde in ontvangst te nemen. Ingeval van afwezigheid van een bevoegd vertegenwoordiger van huurder bij de aflevering door Freyja, wordt door Freyja de afleveringsbon opgemaakt en wordt, behoudens afwijkende vermelding door Freyja, huurder geacht het gehuurde compleet en in goede staat te hebben ontvangen.
 3. Indien is overeengekomen dat Freyja het gehuurde op het terrein/project van huurder zal afleveren, dient het terrein zodanig toegankelijk te zijn dat Freyja het materiaal per vrachtwagen op het terrein van huurder kan brengen en dat het materiaal efficiënt door Freyja kan worden gelost. Oponthoud, vertraging, extra lostijd, inzet van extra personeel van Freyja, extra ritten door Freyja e.d., veroorzaakt door huurder of door omstandigheden/oorzaken op het terrein/project van huurder of door buiten de invloedsfeer van Freyja gelegen omstandigheden komt voor risico van huurder. Freyja is gerechtigd alle uit een en ander voortvloeiende kosten aan huurder in rekening te brengen. Indien ter gelegenheid van het lossen blijkt dat extra kosten zijn of zullen ontstaan, dan is de chauffeur van Freyja gerechtigd de aanvaarding van huurder te vragen van de voor rekening van huurder komende extra kosten bij gebreke van welke aanvaarding huurder in verzuim is en gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst. In dat geval is Freyja gerechtigd eventueel gelost materiaal terug te nemen, dit alles onverminderd de aansprakelijkheid van huurder voor de door Freyja tengevolge van een en ander geleden schade.
 4. Indien is overeengekomen dat Freyja het gehuurde inclusief montage ter beschikking stelt, zal Freyja bij het monteren het maaiveld volgen. Huurder draagt zonodig zorg voor tijdige egalisatie van het maaiveld. Indien het terrein niet of onvoldoende is geëgaliseerd, zal Freyja het gehuurde monteren zonder te egaliseren. Montage wordt uitsluitend uitgevoerd op obstakelvrij terrein en in de lijn van de afrastering of de lijn van de piketten die vooraf door of vanwege huurder of diens opdrachtgever in het terrein zijn uitgezet. Indien er geen of slechts een onduidelijke lijn van afrastering of piketten aanwezig is, zal Freyja monteren aan de hand van de ter beschikking staande gegevens waarbij het risico voor foutieve plaatsing c.q. de kosten van een mogelijke herplaatsing geheel voor rekening van huurder komen.
 5. De vrachtkosten per kilometer, gelegen tussen het terrein/project van huurder en het verzendadres van Freyja vice versa, x het aantal vrachten dat nodig is om het gehuurde ter plaatse af te leveren, komen voor rekening van huurder tenzij de vracht door huurder zelf wordt verzorgd danwel Freyja uitdrukkelijk schriftelijk heeft bewilligd in franco prijzen.
 6. Indien huurder zelf de montage en de demontage van het gehuurde uitvoert, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van huurder en geschiedt een en ander onder verantwoording en voor risico van huurder.
 7. Bij het niet-beschikbaar zijn van het gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum van de huur doordat de vorige gebruiker het gehuurde niet tijdig aan Freyja heeft opgeleverd of doordat de leverancier van Freyja het gehuurde niet tijdig bij Freyja heeft afgeleverd, is huurder tot de datum waarop feitelijke aflevering plaatsvindt geen huurprijs aan Freyja verschuldigd en schuiven ook de overige verplichtingen van huurder en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. Freyja is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor huurder, tenzij Freyja ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
 8. Huurder kan geen ontbinding van de huurovereenkomst vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door ernstige nalatigheid of grove schuld van Freyja en een zodanige vertraging tot gevolg heeft dat van huurder in redelijkheid niet verlangd kan worden dat de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Artikel 4: Onderverhuur

 1. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of onder welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven, ook niet om niet.
 2. Het is huurder niet toegestaan de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een (andere) personenvennootschap of rechtspersoon.
 3. Ingeval huurder handelt in strijd met het in lid 1 en/of lid 2 bepaalde, verbeurt huurder aan verhuurder per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete gelijk aan 2 x de op dat moment voor huurder geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht van Freyja om nakoming danwel ontbinding van de huurovereenkomst alsmede schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Gebreken

 1. Er is sprake van een gebrek van het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan huurder het genot kan verschaffen dat huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten.
 2. Huurder is verplicht het gehuurde bij aflevering grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is voor het overeengekomen gebruik.
 3. Freyja is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die Freyja niet kende en niet behoorde te kennen.
 4. Huurder is verplicht gebreken aan het gehuurde of onderdelen van het gehuurde zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Freyja te melden, waarna Freyja, zo nodig in overleg met huurder, binnen een redelijke termijn ervoor zal zorgdragen dat de gebreken worden hersteld of dat het gehuurde of onderdelen van het gehuurde door Freyja worden vervangen.

Artikel 6: Onderhoud

Het onderhoud van het gehuurde, reparatie en herstel daaronder begrepen, geschiedt door Freyja en komt voor rekening van Freyja. Het is huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Freyja onderhoudswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord aan het gehuurde te laten uitvoeren.

Artikel 7: Veranderingen aan het gehuurde

 1. Het is huurder niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan het gehuurde of onderdelen daarvan.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat nadat/doordat c.q. die een gevolg is van het door huurder aanbrengen van veranderingen aan het gehuurde of onderdelen daarvan.

Artikel 8: Oplevering bij einde huurovereenkomst

 1. Na het eindigen van de huurovereenkomst stelt huurder het gehuurde op de overeengekomen plaats (vestiging Freyja c.q. terrein/project huurder) aan Freyja ter beschikking en in vergelijkbare staat waarin het gehuurde door Freyja aan huurder ter beschikking werd gesteld. Huurder dient ervoor te zorgen dat bij oplevering aan Freyja een bevoegd vertegenwoordiger van huurder aanwezig is om de oplevering te begeleiden. Bij oplevering aan Freyja wordt door Freyja een opleveringsformulier met schaderapport opgemaakt dat door Freyja en de vertegenwoordiger van huurder dient te worden ondertekend. Ingeval van afwezigheid van een bevoegd vertegenwoordiger van huurder bij de oplevering aan Freyja, wordt door Freyja het opleveringsformulier met schaderapport opgemaakt en wordt dit geacht de oplevering qua aantallen en staat van het gehuurde juist weer te geven.
 2. Indien is overeengekomen dat Freyja het gehuurde op het terrein/project van huurder zal ophalen, dient het terrein zodanig toegankelijk te zijn dat het materiaal efficiënt op de vrachtwagen van Freyja kan worden geladen. Oponthoud, vertraging, extra laadtijd, inzet van extra personeel van Freyja, extra ritten door Freyja e.d., veroorzaakt door huurder of door omstandigheden/ oorzaken op het terrein/project van huurder of door buiten de invloedsfeer van Freyja gelegen omstandigheden komt voor risico van huurder. Freyja is gerechtigd alle uit een en ander voortvloeiende kosten aan huurder in rekening te brengen.
 3. Bij verhuur inclusief aflevering bij huurder of op het project dient het gehuurde tijdig door huurder te worden gedemonteerd en dienen alle delen van het gehuurde op een toegankelijke plaats te worden opgeslagen zoals hiervoor in lid 2 bedoeld.
 4. Bij verhuur exclusief aflevering aan huurder c.q. op het project dient het gehuurde tijdig door huurder bij Freyja te worden afgeleverd op de door Freyja aan te wijzen plaats.
 5. Het komt voor rekening en risico van huurder indien het gehuurde op welke wijze dan ook tijdens de duur van de huurovereenkomst wordt beschadigd, zoekraakt of anderszins geheel of gedeeltelijk in het ongerede geraakt en daardoor het gehuurde bij het eindigen van de huurovereenkomst niet in dezelfde staat en/of niet compleet aan Freyja ter beschikking kan worden gesteld. Alle hieruit voor Freyja voortvloeiende kosten terzake reparatie, herstel, vervanging (tegen de dan geldende nieuwwaarde) e.d. komen voor rekening van huurder die deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van de daarop betrekking hebbende factuur aan Freyja zal voldoen.
 6. De vrachtkosten per kilometer, gelegen tussen het terrein/project van huurder en het verzendadres van Freyja vice versa, x het aantal vrachten dat nodig is om het gehuurde ter plaatse op te halen, komen voor rekening van huurder tenzij de vracht door huurder zelf wordt verzorgd, danwel Freyja uitdrukkelijk schriftelijk heeft bewilligd in franco prijzen.

Artikel 9: Schade en aansprakelijkheid

 1. Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade tengevolge van gebreken aan het gehuurde van welke aard dan ook.
 2. Freyja is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan een persoon of goederen van huurder en huurder heeft geen recht op huurprijsvermindering, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de huurovereenkomst ingeval van vermindering van huurgenot tengevolge van gebreken, weersomstandigheden, stagnatie in de bereikbaarheid van het terrein/project van huurder, stagnatie in de voorziening van gas, water en elektriciteit, storing van de installatie of apparatuur, brand, ontploffing en/of tekortkomingen in de leveringen en diensten door derden. Verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor schade aan een
  persoon of goederen van derden op het terrein/project van huurder aanwezig of werkzaam en huurder vrijwaart Freyja voor aanspraken van die derden terzake.
 3. Huurder vrijwaart Freyja voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door door huurder aan het gehuurde of onderdelen daarvan aangebrachte veranderingen en voorzieningen.
 4. Freyja is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder of voor schade als gevolg van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken.
 5. Het gestelde in lid 3 en lid 4 ten aanzien van de bedrijfsschade geldt niet bij schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van verhuurder ten aanzien van de staat van het gehuurde.

Artikel 10: Borgsom

 1. Indien een borgsom is overeengekomen, is Freyja gerechtigd de terbeschikkingstelling van het gehuurde aan huurder op te schorten totdat betaling van de borgsom heeft plaatsgevonden.
 2. Na het eindigen van de huurovereenkomst wordt de borgsom door Freyja aan huurder terugbetaald zonodig onder inhouding van al hetgeen huurder uit hoofde van de huurovereenkomst nog aan Freyja verschuldigd is.

Artikel 11: Betaling huurprijs

 1. De overeengekomen huurprijs met eventuele bijkomende kosten dient door huurder bij vooruitbetaling aan Freyja te worden voldaan tenzij Freyja onder vermelding van de overeengekomen betalingstermijn schriftelijk bevestigd heeft dat een afwijkende afspraak is gemaakt. Freyja is gerechtigd om, indien vooruitbetaling is overeengekomen, de terbeschikkingstelling van het gehuurde op te schorten totdat de huurprijs en de bijkomende kosten door huurder zijn voldaan.
 2. Indien geen vooruitbetaling en geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
 3. Indien terbeschikkingstelling van het gehuurde later plaatsvindt dan is overeengekomen in verband met het te laat betalen door huurder van de huurprijs, de bijkomende kosten, en/of de borgsom, laat dit onverlet dat huurder vanaf de overeengekomen ingangsdatum huur is verschuldigd.

Artikel 12: Eigendom

Het gehuurde is en blijft onder alle omstandigheden eigendom van Freyja.